2012: Одобрение на порочния ПУП

Общински съвет приема скандален подробен устройствен план, който е в противоречие с десетки закони и наредби, най-фрапиращите, от които:

- Решението за приемане на ПУП е прието със забележка ПУП-ът да се промени (!). Това е правен абсурд!

- Планът не е обнародван в Държавен вестник в законовия срок от 7 дни, а 4 месеца по-късно във вид различен(!) от приетия.

- Като отбелязва горното, Омбудсманът Константин Пенчев посочва в свое становище по случая също, че част от решението за приемане на ПУП съдържа и на практика разпоредба ПУП да бъде изменен, без да е налице съответната процедура.

- Подробният устройствен план е приет без задължителното картотекиране на растителността (чл.63 ал.4 от ЗУТ). Картотекиране е направено 3 години по-късно и то след силен обществен натиск. При налагане на заснемането на растителността върху ПУП е видно пълно несъответствие, което означава изсичане на стотици паспортизирани дървета.

- Няма направена Екологична оценка или Оценка за въздействие върху околната среда. Поради наличието на множество защитени, застрашени и ендемични видове, включително такива от Червената книга на България и Бернската конвенция, това е грубо погазване на редица закони вкл. чл. 38 ал.1 т.4 от Закона за биологичното разнообразие, чл.125 ал.7 от ЗУТ, чл.21 от Наредба №1 от 1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.

Protocol_priemane_PUP.pdf
PUP.JPG.jpg